Poradnia Lekarza POZ

>Poradnia Lekarza POZ
Poradnia Lekarza POZ 2018-04-24T15:02:38+02:00

Project Description

Podstawowa opieka zdrowotna – (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej. Każdej ubezpieczonej osobie przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Zasadniczą działalność podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Bolkowie realizuje w oparcie o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
 • położnej środowiskowo – rodzinnej,
 • pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania.

Poradnia lekarza podstawowej opieki lekarskiej

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji do lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
Pobierz druk deklaracji wyboru lekarza POZ

Wypełnioną i podpisaną deklarację wystarczy dostarczyć lub wysłać listownie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków lub w jednostkach w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kaczorowie lub Punkcie Lekarski w Lipie.

Poradnia Lekarza POZ czynna jest codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 – 18:00. Rejestracja – osobiście w rejestracji (parter) lub pod numerem telefonu: 75 741 32 20 wew.31

Całodobowa rejestracja za pośrednictwem opcji:
Rejestracja Online

Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ, to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,
 • wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia,
 • i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia,
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ:
Pobierz druk deklaracji wyboru pielęgniarki POZ

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

 • Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki oraz do lekarza POZ.Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:
  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej,
  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, wizyty patronażowe położnej podstawowej opieki zdrowotnej (co najmniej 4) do ukończenia 2 miesiąca życia,
  • opieka nad kobietą w połogu,
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

  Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ:
  Pobierz druk deklaracji wyboru położnej POZ

  Gabinet pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania

  Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły średniej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły oraz liczby i charakterystyki uczniów oraz, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych,.
  Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu – w przychodni/ ośrodku zdrowia.

  Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

  Pobierz cennik usług POZ
  Pobierz cennik usług AOS

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Kontakt
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przesłanie przez SPZOZ BOLKÓW, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz admini- stracyjnymi.

[recaptcha]