Statut 2017-11-09T13:10:30+01:00

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, zwany dalej „Zakładem”,
działa jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą (firmą): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie.
2. Zakład może używać w obrocie skrótu: SPZOZ Bolków.
3. Podmiotem tworzącym jest Gmina Bolków.
4. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego
przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001430.
5. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035045.
6. Zakład stanowi wydzielony zespół osób i środków majątkowych.
§ 2. Zakład działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) przepisów odrębnych,
3) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Bolków, ulica Wysokogórska nr 6.
2. Obszarem działania Zakładu jest Gmina Bolków.
3. Obszar działania może być poszerzony w oparciu o zawarte porozumienia lub zlecenia, jak również
indywidualne deklaracje.
Cele i zadania zakładu
§ 4. Celem zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności
poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe
podnoszenie jakości świadczonych usług i przestrzeganie praw pacjenta.
§ 5. 1. Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu zdrowia oraz podejmowaniu innych niezbędnych działań medycznych wynikających
z procesu leczenia lub odrębnych przepisów. Do zadań tych należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
2) wykonywanie badań i udzielanie porad,
3) prowadzenie leczenia,
4) wykonywanie lub zlecanie badań diagnostycznych,
5) realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia,
6) zapobieganie, wczesne wykrywanie chorób i urazów (profilaktyka),
7) wykonywanie niezbędnych procedur wchodzących w zakres danej specjalności,
8) rehabilitacja,
9) opieka społeczno-medyczna,
10) wystawianie niezbędnych zleceń i skierowań,
11) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia.
2. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego.
3. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach polegającą na najmie i dzierżawie mienia
ruchomego i nieruchomości będących w posiadaniu Zakładu.
4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla ludności w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,
specjalistyczna opieka ambulatoryjna, rehabilitacja lecznicza, profilaktyczne programy zdrowotne oraz
diagnostyka.
5. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez Zakład w formie:
1) opieki ambulatoryjnej,
2) domowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich w domach obłożnie chorych lub położnic.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu
§ 6. Organami Zakładu są:
1) Kierownik Zakładu, zwany także „Dyrektorem”,
2) Rada Społeczna Zakładu.
§ 7. 1. Kierownik Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik Zakładu wykonuje zadania przy pomocy zastępcy, któremu wyznacza zakres zadań
i kompetencji.
3. Kierownik Zakładu podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za
nie odpowiedzialność.
4. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
5. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Zakładu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji
w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 8. 1. Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz
doradczym Kierownika Zakładu.
2. Kompetencje i zadania Rady Społecznej Zakładu określa ustawa o działalności leczniczej.
§ 9. 1. Kadencja Rady Społecznej Zakładu trwa 4 lata.
2. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzą:
a) przewodniczący,
b) 6 członków, w tym przedstawiciel wojewody.
3. Powołanie i odwołanie Rady Społecznej Zakładu następuje z zachowaniem przepisów ustawy
o działalności leczniczej.
4. Odwołanie członka Rady Społecznej Zakładu przed upływem kadencji następuje w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:
1) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu z uwagi na stan
zdrowia,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu,
3) rezygnacji z funkcji,
4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkostwo w Radzie Społecznej Zakładu wygasa na skutek śmierci członka Rady Społecznej.
6. Po upływie kadencji Rada Społeczna Zakładu wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu
powołania nowego składu Rady Społecznej Zakładu.
§ 10. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących jednostkach organizacyjnych:
1) SPZOZ Bolków Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kaczorowie,
2) SPZOZ Bolków Punkt Lekarski w Lipie.
2. W skład Zakładu wchodzą:
1) pion opieki zdrowotnej,
2) pion administracyjno-gospodarczy.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego koszty działalności i regulującego zobowiązania z posiadanych
środków i uzyskiwanych przychodów na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności
leczniczej.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z przepisami określonymi w ustawie
o działalności leczniczej.
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany statutu następują w trybie właściwym do jego nadania.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Kontakt
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przesłanie przez SPZOZ BOLKÓW, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz admini- stracyjnymi.

[recaptcha]